colormaga

ศิลปะความสวยงาม

คอร์สเรียนออนไลน์ เรียนง่าย เรียนได้ทุกที่

ในยุคที่ใคร ๆ ก็สามารถกลายเป็นผู้ประกอบการ ไม่ใช่เรื่องยากอีกต่อไป หากแต่การจะประกอบกิจการใดก็ตาม ผู้ประกอบการจำเป็นต้องมีความรู้ ความสามารถ และความเข้าใจในการทำธุรกิจเสียก่อน วันนี้เราจึงนำ คอร์สเรียนออนไลน์ จาก Thaimooc มาฝากค่ะ

คอร์สเรียนออนไลน์ จาก Thaimooc

1. การเริ่มต้นเป็นผู้ประกอบการรายใหม่

เรียนเกี่ยวกับความหมาย และความสำคัญของของการเป็นผู้ประกอบการ ผู้ที่ดำเนินกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับ การบริหารทรัพยากรมนุษย์ การตลาด การจัดซื้อและการบริหารสินค้าคงเหลือ การเงิน และบัญชี โดยจัดหาสินค้าและบริการ เพื่อตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคในเวลา ปริมาณ และสถานที่ที่เหมาะสม วัตถุประสงค์ของการทำธุรกิจ คือ กำไร และความรับผิดชอบต่อสังคม การเป็นผู้ประกอบการที่มีคุณธรรม จริยธรรม ประกอบธุรกิจที่ถูกต้องตามกฎหมาย และยึดหลักหลักธรรมาภิบาล เสริมสร้างและรักษาความสัมพันธ์ที่ดีต่อบุคคลที่เกี่ยวข้อง

2. เอสเอ็มอี สตาร์ทอัพ (SME Startup)

เรียนเกี่ยวกับการเริ่มต้นธุรกิจของ SME เป็นวิชาพื้นฐานเพื่อให้มีความรู้ ความเข้าใจในประเด็นต่าง ๆ ต่อไปนี้ แนวคิดพื้นฐานในการสร้างธุรกิจ การจัดการองค์กรและการบริหารคน การออกแบบธุรกิจ-ผลิตภัณฑ์-บริการ การตลาดและการสร้างแบรนด์ การเงิน การบัญชีและการจัดการระบบภาษี การดำเนินการเพื่อเริ่มต้นประกอบธุรกิจ การลงทุนและการระดมทุน เทคโนโลยีดิจิทัลและนวัตกรรม การวัดผลการดำเนินทางธุรกิจ และการสร้างเครือข่ายธุรกิจ

3. ผู้ประกอบการร้านค้าออนไลน์ (e-Commerce for Entrepreneurs SCT)

เรียนเกี่ยวกับหลักการและแนวคิดเกี่ยวกับการค้าออนไลน์ แนวทางการพัฒนาการค้าออนไลน์ในรูปแบบต่าง ๆ กรณีศึกษาการเปิดร้านค้าออนไลน์ด้วยเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี การทำการตลาดออนไลน์ด้วยวิธีการต่าง ๆ และการใช้ Social Network การขายสินค้าใน Market Place กรณีศึกษา Lazada การจดทะเบียนพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

คอร์สเรียนออนไลน์ สำหรับผู้ประกอบการร้านค้าออนไลน์

4. การเป็นผู้ประกอบการในศตวรรษที่ 21 (Entrepreneurship in 21st Century)

เรียนเกี่ยวกับการทำความเข้าใจลักษณะพื้นฐานของธุรกิจประเภทต่าง ๆ จรรยาบรรณของนักธุรกิจ และมี จริยธรรมในการดำเนินชีวิต เข้าใจถึงองค์ประกอบที่ใช้ในการดำเนินงานทางธุรกิจ ปัญหาที่เกี่ยวข้องกับการ ดำเนินธุรกิจ และสามารถแก้ปัญหาต่าง ๆ มีทักษะในบริหารจัดการ และการฝึกการทำงานเป็นทีม พัฒนาสู่ การเป็นผู้บริหารหรือผู้ประกอบการที่ดีและมีจริยธรรม ในศตวรรษที่ 21

5. เทคนิคการบริหารสินค้าสำหรับร้านค้าออนไลน์ (Product Management Techniques for Online Business)

เรียนเกี่ยวกับหลักการและแนวคิดพื้นฐานในการบริหารสินค้าสำหรับร้านค้าออนไลน์ การจัดแบ่งหมวดหมู่สินค้าสำหรับร้านค้าออนไลน์ การเลือกซื้อสินค้าและการสั่งซื้อสินค้าสำหรับร้านค้าออนไลน์ เทคนิคในการนำเสนอสินค้าให้น่าสนใจและกระตุ้นการตัดสินใจซื้อของลูกค้าสำหรับร้านค้าออนไลน์

6. การบัญชีสำหรับผู้ประกอบการ (Accounting For Entrepreneurship)

เรียนเกี่ยวกับการทำบัญชีขั้นต้น งานด้านบัญชีเกี่ยวกับการบริการ และการซื้อขายสินค้า ภาษีที่เกี่ยวข้องกับผู้ประกอบการ ภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย ระบบบัญชีที่จำเป็นสำหรับธุรกิจ

7. คณิตเศรษฐศาสตร์และเศรษฐมิติเพื่อการธุรกิจ (Mathematical Economics and Econometrics for Business)

เรียนเกี่ยวกับแนวคิดทางคณิตเศรษฐศาสตร์และเศรษฐมิติเพื่อแก้ปัญหาทางธุรกิจ เน้นการวิเคราะห์การถดถอยอย่างง่าย การวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณ ปัญหาของตัวแปรตามและตัวแปรอิสระ ปัญหาของตัวคลาดเคลื่อน การพยากรณ์ด้วยอนุกรมเวลา โดยศึกษากรณีตัวอย่างเพื่อการประยุกต์ในการดำเนินธุรกิจ

คอร์สเรียนออนไลน์ เพื่อความะดวกรวดเร็ว

8. การออกแบบผลิตภัณฑ์สำหรับผู้ประกอบการ (Product Design for Entrepreneur)

เรียนเกี่ยวกับหลักการออกแบบ การออกแบบทางการพิมพ์ที่สัมพันธ์กับระบบการพิมพ์ การออกแบบตัวอักษร กราฟิก สี การออกแบบสิ่งพิมพ์ทั่วไปและผลิตภัณฑ์ การออกแบบโครงสร้างผลิตภัณฑ์ กระบวนการพัฒนาการออกแบบทางการพิมพ์และผลิตภัณฑ์ ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการออกแบบทางการพิมพ์และผลิตภัณฑ์ การพัฒนาต้นแบบผลิตภัณฑ์ การออกแบบบรรจุภัณฑ์ประเภทต่าง ๆ ประกอบด้วย การออกแบบกล่อง ขวด ซอง ถุง กระป๋อง หลอด ฝา ถาด บรรจุภัณฑ์ การ์ด และฉลากสินค้า แนวทางในการออกแบบบรรจุภัณฑ์อาหาร บรรจุภัณฑ์สินค้าอุปโภค บรรจุภัณฑ์ยาและเครื่องสำอาง การออกแบบบรรจุภัณฑ์เพื่อสิ่งแวดล้อม กฎหมายและข้อบังคับต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ รวมทั้งการฝึกปฏิบัติเสริมทักษะ

9. การจัดการธุรกิจการค้าสมัยใหม่ในยุค Thailand 4.0 (Modern Trade Business Management in Thailand 4.0)

เรียนเกี่ยวกับความหมาย รูปแบบ และความเป็นมาของธุรกิจค้าปลีกในประเทศไทย วิธีการแบ่งส่วนตลาด การเลือกกลุ่มเป้าหมาย และการวางตำแหน่งทางการตลาด (STP) และการสร้างความจงรักภักดีต่อตราสินค้าที่มีต่อผู้บริโภคธุรกิจค้าปลีกสมัยใหม่ วิธีการตั้งราคาสินค้าที่เหมาะสมกับธุรกิจค้าปลีกสมัยใหม่ การหาทำเลที่ตั้งของธุรกิจค้าปลีก และวิธีการจัดแผนผังเพื่อให้เหมาะกับ รูปแบบของธุรกิจค้าปลีกสมัยใหม่ และเข้าใจถึงความสำคัญบทบาท และวิธีการจัดการห่วงโซ่อุปทานเชิงบูรณาการของธุรกิจค้าปลีกสมัยใหม่

10. กลยุทธ์ต้นทุนพิชิตกำไร (The Ultimate Profit Strategy)

เรียนรู้เกี่ยวกับความหมายและองค์ประกอบของต้นทุนที่ใช้ในการประกอบธุรกิจได้ สามารถคำนวณต้นทุน ของผลิตภัณฑ์ในแต่ละธุรกิจได้ และสามารถวิเคราะห์ภาพรวมเพื่อหาวิธีการบริหารต้นทุน และกำหนดแนวทางกลยุทธ์เพื่อการบริหารต้นทุนพิชิตกำไรในธุรกิจอาหาร ธุรกิจบริการ ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ และธุรกิจขายของออนไลน์ พร้อมยกตัวอย่างได้

การวางแผนกลยุทธ์

11. การวางแผนกลยุทธ์ (Strategic Planning)

เรียนเกี่ยวกับความหมาย และความสำคัญของจัดการเชิงกลยุทธ์ ลักษณะสำคัญของการจัดการเชิงกลยุทธ์ การวิเคราะห์สถานการณ์ทั้งภายในและภายนอกองค์กร ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียขององค์กร การกำหนดกลยุทธ์ แนวคิดและหลักการของการนำกลยุทธ์ไปสู่การปฏิบัติ เครื่องมือทางการบริหารในการนำกลยุทธ์ไปสู่การปฏิบัติ อาทิ McKinsey’s 7S Framework Balanced Scorecard และเทคนิคการจัดทำแผนปฏิบัติการะเมินความคิดสร้างสรรค์

12. การบริการที่เป็นเลิศ (The excellent service)

เรียนเกี่ยวกับหลักการและความสำคัญของการบริการที่เป็นเลิศ คุณลักษณะที่เหมาะสมของผู้ให้บริการที่เป็นเลิศ ปัจจัยที่นำไปสู่ความสำเร็จในการให้บริการที่เป็นเลิศ เทคนิคการให้บริการที่เป็นเลิศกับลักษณะงานบริการประเภทต่าง ๆ การพัฒนาคุณภาพกระบวนการและปัจจัยการบริการที่เป็นเลิศ

13. การถ่ายภาพขั้นสูงเพื่องานโฆษณา (Advanced Photography for Advertising)

เรียนเกี่ยวกับหลักการสร้างสรรค์ผลงานภาพถ่ายเพื่องานโฆษณา กระบวนการคิดและกระบวนการทำงานที่สำคัญในการสร้างสรรค์ผลงานภาพถ่ายเพื่อการโฆษณา และเทคนิคในการถ่ายภาพรูปแบบต่าง ๆ อาทิ เทคนิคการถ่ายภาพบุคคล เทคนิคการถ่ายภาพแฟชั่น และเทคนิคการถ่ายภาพสินค้า รวมทั้ง การเลือกใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์เพื่อการตกแต่งภาพถ่ายโฆษณาและการประเมินคุณภาพของผลงานภาพถ่ายสำหรับใช้ในงานโฆษณา1

14. การประกอบการเพื่อสังคมเบื้องต้น (Introduction to Social Entrepreneurship)

เรียนเกี่ยวกับแนวคิดการประกอบการเพื่อสังคม นวัตกรรมทางสังคม การตลาดเพื่อความยั่งยืน การวัดผลกระทบทางสังคม และการนำเสนอความคิด   ค้นหากระบวนวิธีใหม่ ๆ ที่สามารถช่วยแก้ปัญหาสังคม และสิ่งแวดล้อม พร้อม ๆ กับการสร้างรายได้ให้มีผลประกอบการที่มีกำไร เพื่อนำไปสู่ความยั่งยืนของสังคม สิ่งแวดล้อม และ เศรษฐกิจ

แต่ละวิชาจะมีรายละเอียดเกี่ยวกับเกณฑ์วัดผลที่แตกต่างกัน ผู้เรียนต้องอ่านรายละเอียดของแต่ละวิชาให้ดีนะคะ โดยส่วนมากต้องทำแบบทดสอบก่อนเรียน หลังเรียน และสอบผ่านไม่ต่ำกว่า 70% จึงถือว่าผ่านเกณฑ์ และได้รับประกาศนียบัตรค่ะ

สำหรับใครที่กำลังรู้สึกเหงาเวลากลับจาก โรงเรียน หรือกลับจากที่ทำงาน แล้วมีเรื่องเครียด ๆ หรือเรื่องไม่สบายใจกลับมา แล้วอยากจะหาสิ่งที่จะมาเยียวยาจิตใจ และแบ่งเบาความทุกข์ของเราได้ แนะนำให้คุณเลี้ยง น้องแมว ที่บอกเลยว่า เป้นสัตว์ที่จะมาช่วยคุณคลายเหงาได้เยอะมาก ๆ

นาทีนี้ไม่มีเหงา แนะนำกับอีกหนึ่งแนวทางในการสร้างเงิน ซึ่งวิธีนี้ คุณไม่จำเป็นต้องเป็นเจ้าของธุรกิจด้วยซ้ำ ไม่ต้องเข้าคอร์สเรียนออนไลน์ เพียงแค่อ่านบทความจากเราในเรื่องของ วิธีทำเงินจากเกมสล็อต รับรองได้เลยว่า คุณจะสามารถทำเงินได้มากมายแน่นอน!